S čím vám pomůžeme

Naše služby

Co je svěřenský fond

  • Soubor vyčleněného majetku Zakladatelem, který svěřenský správce spravujepodle předem definovaných podmínek.
  • Vzniká notářským zápisem a následnou registrací v evidenci svěřenských fondů, má přidělené DIČ.
  • Vedení vlastního účetnictví.
  • Ze správy vyplývá přímá trestní odpovědnost správce.

Zakladatel

Vyčleňuje majetek a stanoví beneficienta/y a správce fondu, definuje statut fondu – podmínky, za kterých bude správce s majetkem nakládat

Beneficient

Čerpá užitky a plnění fondu za podmínek definovaných zakladatelem (formou vydání statutu)

Správce

Spravuje fond podle znění statutu, avšak není jeho vlastníkem

Příklad – Rodinná situace

Zakladatel má z prvního manželství dceru, se kterou není v kontaktu. Z druhého, také rozvedeného manželství, má dva malé chlapce a pravidelně se s nimi vídá. Svým bývalým manželkám nedůvěřuje.

Majetkové poměry

Vlastní 2 nemovitosti a 100% podíl ve společnosti, kterou sám vybudoval a dlouhý čas řídil.

Svěřenský fond

Ve svých 50 letech zakládá svěřenský fond, do kterého vkládá obě nemovitosti a celý podíl ve společnosti. Jako obmyšlené osoby stanoví sebe a své syny. Za svého života chce do doby plnoletosti svých synů čerpat rentu formou nájmů ze správy nemovitostí a zisků společnosti. Volí možnost správy svého majetku PROFESIONÁLNÍM SPRÁVCEM.

Stavba statutu – pevné zakódování úmyslu vůle Zakladatele:

V případě smrti Zakladatele a zároveň prvního obmyšleného:

1. Pokud zakladatel zemře před dosaženímplnoletosti dalších obmyšlených, veškerá plnění z fondu se budou ukládat na bankovní účet, ke kterému chlapci získají dispoziční práva po úspěšném složení maturitní zkoušky.
Do té doby smí správce z prostředky na účtu libovolně investovat. Poté je mezi zbylé obmyšlené rovným dílem rozdělí včetně zisku z investiční činnosti.

2. Každý z obmyšlených, který získá vysokoškolský diplom, dostane do svého vlastnictví nemovitost náležící do té doby svěřenskému fondu.

3. Pokud se budou chlapci chtít podílet na vedení spravované společnosti, stane se tak za podmínky, že se budou po dobu 5 let aktivně podílet na jejím vývoji a dosáhnou výsledků xyz.

Řešení:

V případě zakladatelova úmrtí nebude jeho dcera účastníkem dědického řízení.

Toto vyjmutí z dědického řízení platí pouze pro majetek vyčleněný do fondu.

V případě zakladatelova úmrtí před dovršením plnoletosti chlapců nebude jejich matka správcem vyčleněného majetku.

Takto bylo ošetřeno, že i po jeho smrti bude nakládáno s majetkem podle jeho úmyslu.

Svým synům definuje podmínky, za kterých jim bude v dospělosti majetek patřit.

Potomci budou mít jasnou motivaci k dosažení stanovených cílů.

Majetek fondu je chráněn vůči třetím stranám.

Pokud by se zakladatel v budoucnu dostal do finančních potíží, majetek ve fondu nebude ohrožen.

S čím se na nás můžete obrátit

  • Odborné konzultace v problematice svěřenských fondů
  • Od založení svěřenského fondu a jeho následných registrací až po kompletní správu
  • Pro správu finančního majetku vám poskytneme naše portfolio prověřených obchodních partnerů a doporučení, jak majetek řádně diverzifikovat
  • Vzdělávání přes webináře a kurzy
  • Pořádání seminářů pro odbornou veřejnost
  • Možnot spoluúčasti na investičních projektech

Ostatní využití fondu

Zajištění pohledávek

Alternativa advokátní, notářské nebo bankovní úschovy

Financování i krytí investičních záměrů

Sdružování investičních prostředků za účelem dalšího investování

Veřejně prospěšné účely

Zajištění smysluplného využití majetku v případě neexistence dědiců

Způsob realizace dobročinných nebo charitivních aktivit