ETICKÝ KODEX OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

Společnosti Profesionální správci s.r.o. (dále jen „PS“)

Etický kodex obchodního jednání (dále jen „Kodex“) popisuje zásady, jejichž dodržování naplňujeme při provozování činnosti nebo poskytování všech služeb souvisejících se svěřenskými fondy a ostatní správou majetku.

Etický kodex obchodního jednání se vztahuje na všechny zaměstnance PS, ale také na jimi pověřené osoby, které je reprezentují nebo zastupují v obchodním vztahu. Každý zaměstnanec nebo pověřená osoba se zavazuje tento kodex dodržovat. Kodex však nepokrývá všechny situace, které mohou nastat, proto zaměstnancům PS poskytuje pokyny, jak se v takových situacích zachovat. Všichni zaměstnanci i pověřené osoby se zavazují tyto pokyny respektovat s cílem vyhnout se škodlivému chování, které by mělo negativní dopad na zájmy klienta. Etický kodex obchodního jednání PS pokrývá služeby nebo funkce, které může zaměstnanec vykonávat. Zejména se může jednat o služby a funkce: Svěřenský poradce Zakládání svěřenských fondů Svěřenský správce nebo spolusprávce Dohled nad činností správce nebo fungování svěřenského fondu Administrativní služby nebo vedení účetnictví svěřenských fondů Člen správních orgánů svěřenského fondu A veškeré další služby, které souvisí s oblastí svěřenských fondů (dále jen „Služby“).

Jedním z cílů tohoto Kodexu je přispívat k udržení vysokého standardu služeb v celém rozsahu povolání svěřenského poradce a správce. Etický kodex obchodního jednání PS je založen na těchto hodnotách:
• Profesionalita
• Kompetentnost
• Preciznost
• Integrita
• Účelnost
• Diskrétnost
• Transparentnost
• Spravedlnost

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ společnosti Profesionální správci s.r.o. v platném znění od 1.1.2022

Zaměstnanci a pověřené osoby se musí vždy vyvarovat poškození pověsti společnosti PS a musí ve své funkci poradce, správce, spolusprávce, dohlížitele, administrátora nebo člena správního orgánu vždy jednat v souladu se zákonem jurisdikce, podle které je svěřenský fond založen a jedná s péčí řádného hospodáře, aby splnil své povinnosti. Vykonávané činnosti musí být vždy řešeny objektivně a nezávisle. Při rozhodování musí za všech okolností vykonávat přiměřený a obezřetný odborný úsudek.